Provádíme výchozí i pravidelné kontroly a revize strojů a výrobních linek.Revizi a montáže systému ochrany před bleskem (hromosvodů, LPS) dle normy ČSN 34 13 90 a 62305-1 až 4 ed.2.

Jaký předpis nařizuje provádění kontrol strojního zařízení

Kontroly a měření se provádějí v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb.,kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

V současné době platí normy ČSN EN 62 305 -1 až 4 ed.2, která nahrazuje předchozí ČSN 34 1390 z roku 1969. Norma ČSN EN 62 305 -1 až 4 ed.2 platí pro nově instalované hromosvody od 1.12.2006 do současnosti. Od 1.12.2006 do 1.2.2009 bylo ustanoveno přechodné období, během kterého šlo za určitých podmínek instalovat hromosvody i dle staré normy ČSN 34 1390.

Revize a kontroly strojů

Naše společnost provádí kontroly a revize pracovních strojů a technologických linek včetně elektro zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů.

Jedná se zejména o velké i malé výrobní linky a stroje jako například soustruhy, frézy, vrtačky, zvedáky, brusky, pily, hoblovky, protahovačky, obráběcí centra, svářečky a další stroje.

Proč provádět elektro revize strojů?

Hlavním důvodem je bezpečnost zařízení a jistota provozovatele i uživatelů při provozování elektrických stroju.

Výchozí a periodické (opakované)elektro revize mají své zákonné ustanovení.Neprovádění elektro revize je porušením zákona.

Orgán zabývající se kontrolou provádění revizí se nazývá Oblastní inspektorát práce a její činnost je zakotvena v zákoně č. 251/2005 Sb.

Dojideli k úrazu elektrickým proudem u osoby používající zařízení (stroj), je platný doklad o kontrole nebo revizi elektro zařízení dokumentem, kterým prokazuje provozovatel míru svého zavinění. Pokud provozovatel nepředloží doklad o kontrole nebo elektro revize zařízení je to (většinou)důkaz, že viníkem úrazu je provozovatel zařízení, na němž úraz nastal.

Kdy provádět kontroly dle §4 NV č. 378/2001 Sb.?

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.

Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení.