Revizi a montáže systému ochrany před bleskemRevizi a montáže systému ochrany před bleskem (hromosvodů, LPS) dle normy ČSN 34 13 90 a 62305-1 až 4 ed.2.

Jsou hromosvody povinné?

Dle vyhlášky číslo 268/2009 o technických požadavcích na stavby se ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit.

  • a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat
  • b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách,zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží
  • c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů
  • d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu,muzeu, budově, která je kulturní památkou
  • e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny
  • f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže

V současné době platí normy ČSN EN 62 305 -1 až 4 ed.2, která nahrazuje předchozí ČSN 34 1390 z roku 1969. Norma ČSN EN 62 305 -1 až 4 ed.2 platí pro nově instalované hromosvody od 1.12.2006 do současnosti. Od 1.12.2006 do 1.2.2009 bylo ustanoveno přechodné období, během kterého šlo za určitých podmínek instalovat hromosvody i dle staré normy ČSN 34 1390.

Správný postup návrhu LPS.

Vyhodnocení rizika (odborník musí dle normy ČSN EN 62305-2 ed. 2 vyhodnotit rizika spojení s úderem blesku do objektu a stanovit úroveň budoucích ochranných opatření) Zpracovaní projektové dokumentace (projektová dokumentace musí obsahovat všechny detaily tak, aby montážní firma přesně věděla jak hromosvod(LPS) namontovat) Odborná instalace (levná firma nemusí vždy znamenat nejlepší řešení) Jako poslední bude provedena výchozí revize celé ochrany před bleskem certifikovaným revizním technikem Dále pak provádět kontroly a pravidelné revize hromosvodu certifikovaným revizním technikem

Druhy revizí hromosvodů (LPS)

VÝCHOZÍ REVIZE HROMOSVODU - provádí se před uvedením do provozu, kolaudace rodinného domu, uvedení do provozu živnostenské provozovny nebo průmyslového objektu, po celkové opravě soustavy hromosvodu budovy a podobně.

PRAVIDELNÉ REVIZE HROMOSVODU - provádí se dle termínů uvedených v normách ČSN 331500, ČSN 341390 dle druhů objektu - nově řešeno v ČSN 62305-1 až 4 ed.2 - dle třídy ochrany LPS. V normě ČSN 62305-1 až 4 ed.2 nově řešeny prohlídky s termíny dle normy.

MIMOŘÁDNÉ REVIZE HROMOSVODU - provádí se po zásahu blesku do objektu a při dílčích opravách hromosvodů.

Základní části hromosvodu (LPS).

JÍMACÍ SOUSTAVA - slouží k ochraně objektu před přímým úderem blesku.Většinou se skládá z jímacího vedení a jímacích tyče nebo soustavy tyčí.

SVODY - slouží k vodivému připojení jímacího zařízení na uzemnění. Mají za úkol spolehlivě svést zachycený blesk do země co nejkratší cestou tak, aby se zamezilo nebezpečným přeskokům do kovových hmot v objektu. Svody můžeme vytvořit jako vnější nebo skryté.Kovových konstrukcí umístěných na objektu lze využit jako náhodných svodů, vyjímečně též konstrukcí procházejících objektem.

UZEMNĚNÍ - je zařízení pro přechod blesku do země. Je sestaven ze zemničů a zemnícího vedení. Navzájem a trvale spojená uzemnění objektu tvoří uzemňovací soustavu. Zemnič je vodivé těleso uložené do země nebo do betonu tak, aby vytvořilo vodivé spojení se zemí. Strojený zemnič je zemnič záměrně zřízený k uzemnění, náhodný zemnič je vodivý předmět uložený trvale v zemi nebo v betonu, který byl vybudován k jinému účelu než k uzemnění a je použitý jako zemnič.

Jak často

Provádí se ve hlůtách podle příslušných norem od 1 až 5 let. Záleží pole jaké normy byl hromosvod namontovaný jestli podle ČSN 34 13 90 která už neplatí nebo podle nové normy ČSN EN 62305. Termíny pravidelné revize sledujeme a budeme Vás informovat končící platnosti revizní zprávy.