Revize ElektroinstalacíZákladní informace ohledně revizí elektroinstalací.

Co všechno je potřeba k revizi elektřiny ve vašem domě?

Není nic horšího než neudržovaný dům se zanedbanými rozvody elektřiny. Následky nedostatečné údržby elektrických rozvodů se mohou dříve či později nemile projevit. Pokud ve svém domě pravidelně neprovádíte revizi elektroinstalace, mohou vám rozvody časem úplně přestat fungovat. V horším případě může dojít dokonce k požáru nebo úrazu. Revizi elektroinstalace v současné době upravují normy ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Ty zahrnují revize elektroinstalace, jejich součástí však nejsou revize elektrických spotřebičů a hromosvodů, na něž se vztahují samostatné normy, podle kterých je potřeba revize provádět. Jak často

Jak často je potřeba kontrolovat elektroinstalaci?

V případě nově instalovaných rozvodů je revize naprostou samozřejmostí. Pokud již v minulosti byla revize na vaší elektroinstalaci provedena, týká se vás pouze kontrolní revize. Lhůty pro pravidelné kontroly elektroinstalace jsou stanoveny ve výše zmíněných normách. Při revizi je kontrolována funkčnost a bezpečnost všech rozvodů a souvisejících elektrických zařízení.

V rámci bytových a rodinných domů a kancelářských budov by měla být revize prováděna jednou za pět let. Pokud ale provádíte rekonstrukci, při níž zasahujete do elektroinstalace, jste povinni revizi provést ihned po dokončení všech úprav, a to ještě před tím, než dojde k zahájení jejího plnohodnotného provozu. V případě venkovního osvětlení, rekreačních objektů, škol, školek, míst, kde jsou rozvody spojeny s používáním vody, jsou lhůty pro pravidelné revize podstatně kratší.

Kdo revize může provádět?

Revizi elektroinstalace je oprávněn provádět výhradně certifikovaný revizní technik, který je schopen se prokázat potřebným osvědčením a kvalifikací. Provádět revizi svépomocí nebo bez potřebného vybavení se rozhodně nevyplácí. V případě problému, který vznikne v důsledku nedostatečně či neodborně provedené revize, vám hrozí krácení pojistného plnění. S nedodržením bezpečnostních předpisů však souvisí také právní odpovědnost.

Jak revize probíhá?

Pokud je revize elektroinstalace právě před vámi, připravte se na to, že po vás zkušený revizní technik může chtít doklady související s instalací. V případě opakované revize bude pravděpodobně požadovat výchozí neboli první provedenou revizi. Podle vámi dodaných podkladů poté technik projde veškeré části elektroinstalace, provede potřebná měření a na závěr vystaví revizní zprávu. V té objektivně popíše stav elektroinstalace, uvede případné závady a doporučení. Součástí zprávy je informace, zda je elektroinstalace schopna bezpečného provozu, či nikoliv.

Proč ?

Revize elektro instalace je především ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti, skládá se z prohlídky, měření a zkoušení příslušného elektrického zařízení a vypracování revizní zprávy. Povinnost provádět údržbu, kontroly a revize elektro vyžadují naše platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Jedná zejména o zákoník práce 262/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 309/2006 Sb. , nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí., Norma ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.